czwartek, 6 września 2012

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest jednym z możliwych sposobów nawiązania tzw. stosunku pracy. Wszelkie kwestie związane z pracą, nawiązywaniem stosunku pracy, umowami o pracę, rozwiązywaniem umowy o pracę, kwestiami urlopowymi, etc, reguluje Kodeks pracy.

Wspomniany Kodeks pracy określa trzy podstawowe formy zawierania umów o pracę: na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres wykonania pewnej pracy. Każda z powyższych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający jednak 3 miesięcy. Jeśli umowa na czas określony została zawarta dwukrotnie pod rząd, wówczas trzecia umowa na czas określony jest tożsama jeśli chodzi o skutki prawne z umową na czas nieokreślony. Zasada ta ma zastosowanie jednak wyłącznie wtedy, kiedy przerwa między zakończeniem ostatniej a nawiązaniem nowej umowy na czas określony nie przekracza jednego miesiąca. Umowę o pracę należy zawrzeć na piśmie. Nie znaczy to jednakże że umowa zawarta jedynie ustnie nie ma mocy prawnej, ale w takiej okoliczności pracodawca ma obowiązek (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki umowy, jej rodzaj jak również szczegółowe uzgodnienia. Pisemna umowa o pracę nie może mieć swobodnej treści. Z pomocą przychodzi prawo, które precyzyjnie wskazuje co taka umowa powinna określać. Przywołany już Kodeks pracy posiada klarowne zapisy, że umowa o pracę musi zawierać zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, w tym jego szczegółowe składniki (pensja zasadnicza, dodatki, premie). W umowie musi zostać także określony wymiar czasu pracy (pełny etat, część etatu) jak również dzień rozpoczęcia pracy. Kodeks pracy określa również sposoby zakończenia umowy o pracę. Umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia a także po upływie czasu, na który została nawiązana (umowy na czas określony) lub z dniem zakończenia pracy, dla której wykonania była zawarta (umowa na czas wykonania określonej pracy). Należy pamiętać, iż oświadczenie dowolnej ze stron (czy to pracownika czy pracodawcy) o wypowiedzeniu lub zakończeniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Umowa o pracę na okres próbny ulega rozwiązaniu po upływie tego okresu, może być również rozwiązana przed jego zakończeniem - za wypowiedzeniem

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza